Roller Dance

03.04.2017


Miluješ kolečkové brusle, tanec a freestyle?

Lekce kolečkového tance.

Papírna Plzeň!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Let´s Roll

Roller dance

jsou freestylové prvky provádělné v rytmu hudby, sestavené do choreografií.

Patří sem, jak prvky "triky" vycházející z freeslalomu, tak prvky krasobruslařské - tedy Artistic roller dance - každému dle chuti.

Lze tančit jednotlivě, nebo ve skupinách. 

Nejvhodnější brusle pro naše tanečky jsou trekové = dvojřadé brusle. 

Pokud jste mladší 18 let...přineste s sebou

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


Prohlášení účastníka.

Instruktor tanečního kurzu - ......................................................................................, Plzeň (dále jen instruktor), účastníkům doporučuje používat všechny ochranné prvky: kolenní, loketní, zápěstní chrániče a helma. Pro účastníky mladší 18 let věku je používání všech ochranných prvků povinné.

účastník k výuce potřebuje: brusle, chrániče, pití a nejlépe sportovní oblečení.

Účast ve výuce je na vlastní odpovědnost.

Každý bruslař musí být zdravotně způsobilí k tomuto druhu sportu, neměl by přeceňovat své schopnosti a síly a nesmí užívat alkohol ani jiné drogy.

Instruktor během výuky neodpovídá za škodu způsobenou na osobních věcech účastníka .

Účastník odpovídá za jím způsobenou škodu na zařízení v prostorách určených pro výuku. Bude-li náhrada škody způsobená účastníkem vymáhána po instruktorovi třetí stranou, je účastník povinen tyto náklady instruktorovi uhradit v plné výši.

V případě pochybností účastníka o uskutečnění výuky kvůli nepříznivému počasí, má účastník právo obrátit se na instruktora telefonicky +420733335376, či e-mailem mrs.mrie.maresova@seznam.cz a ověřit si, zda výuka proběhne či nikoliv.

.V případě zrušení či změny skupinové výuky bude tato informace zveřejněna na oficiálních webových a Facebook stránkách provozovatele nejpozději 1 hodinu před začátkem výuky.

V případě zrušení či změny individuální výuky budou o této věci účastníkovi informováni elektronicky (e mailem) nebo telefonicky.

V případě, že účastník z jakýchkoliv důvodů nemůže absolvovat výuku, zavazuje se toto, klient neprodleně písemně (e-mailem) či telefonicky oznámit instruktorovi.

Účastník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořizováním obrazových a obrazově-zvukových záznamů z konání výuky. Tyto záznamy je instruktor oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách či jiných obchodních materiálech.

Pokud je účastník mladší 18 let, prohlášení musí být podepsáno rodičem nebo právoplatným zákonným zástupcem.

Připojeným podpisem prohlašuji, že jsem srozuměn(a) s výše uvedeným.

Jméno účastníka.................................................................................. podpis.....................................................................................................

V......................................................

dne.................................................